Start
Styrelsen
Protokoll
Stadgar
BBF-nytt
Kontakt
Arkiv
Grannsamverkan
Administration

Stadgar

§1
Föreningen har till ändamål att främja och bevaka medlemmars gemensamma intressen i egenskap av boende i Brokind samt att verka för samarbete och gemenskap mellan samhällets invånare.
§2
Föreningens styrelse har sitt säte i Brokind.
§3
Medlemskap kan erhållas av person som helt eller delvis är bosatt inom Brokinds samhälle eller dess närhet.
Medlemskapet omfattar alla inom samma hushåll, dock har endast en av dessa rösträtt.
Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligen.
§4
Medlem i föreningen skall erlägga årlig avgift.
§5
Årsavgiften för nästkommande kalenderår bestämmes vid ordinarie årsmöte.
§7
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter, vilka väljes för en tid av två år.
Första gången val äger rum väljes dock två av styrelseledamöterna och en suppleant för ett år.
§8
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Ordföranden väljes direkt av ordinarie årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.
Ordföranden och kassören i förening tecknar föreningens firma.
Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. För giltigheten av fattade beslut erfordras i sådana fall enighet om besluten.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§9
Styrelsen ansvarar för att föreningens räkenskaper förs i enighet med gällande bokföringslag.
Vid sammanträden förs protokoll.
Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.
Styrelsen upprättar medlemsförteckning.
§10
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer jämte två suppleanter, som utses av ordinarie årsmöte för en period av ett år.
Styrelseledamot får ej delta i sådant val.
Före den 15 februari varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna föregående kalenderårs räkenskaper och övriga handlingar som skall granskas.
Revisionsberättelse avgives till ordinarie årsmöte, sedan styrelsen minst 14 dagar före tagit del av densamma.
§11
Ordinarie årsmöte hålles årligen under mars månad.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna så bestämmer, eller då minst en tiondel av samtliga medlemmar inlämnat en skriftlig begäran om detta till styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och skall ske skriftligen, senast två veckor före ordinarie årsmöte och en vecka före extra möte. Till kallelsen skall valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer bifogas.
Medlem har rösträtt och får med fullmakt företräda annan medlem.
§12
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
    1: Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
    2: Val av ordförande och sekreterare för mötet.
    3: Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
    4: Godkännande av företedda fullmakter.
    5: Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
    6: Styrelsens verksamhetsberättelse.
    7: Fastställande av balansräkning.
    8: Revisorernas berättelse.
    9: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
    10: Fastställande av årsavgiften för nästkommande kalenderår.
    11: Val av föreningens ordförande.
    12: Val av styrelseledamöter och suppleanter.
    13: Val av revisorer och suppleanter.
    14: Val av valberedning.
    15: Övriga frågor.
§13
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte.
Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Beslut skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångarna gå till välgörande ändamål.
§14
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte.
Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster, eller med enkel majoritet av två på varandra följande mötet med minst tre månaders mellanrum.
Ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmöte.

Ovanstående stadgar är granskade vid ordinarie årsmöte 1986-03-19 och antogs vid ordinarie årsmöte 1987, varvid stadgar fastställda 1974-10-18 upphör att gälla.

Stadgegruppen bestående av Margareta Bergsten, Gösta Älenmark och Hans Borén.

Den här sidan skapades i December 2012, senaste uppdateringen skedde 2017-06-13 14:38:23. För frågor och synpunkter kan ni kontakta oss.